چین کابل مس عایق بندی شده سازنده
خانه محصولات

کابل تلفن خارجی

کابل تلفن خارجی

کابل تلفن بیرونی هادی Ccs 2 کابل تلفن هوایی جفت

کابل تلفن بیرونی هادی Ccs 2 کابل تلفن هوایی جفت

کابل تلفن بیرونی Pe عایق سیم تلفن قطره ای هوایی سیاه

کابل تلفن بیرونی Pe عایق سیم تلفن قطره ای هوایی سیاه

Page 1 of 1