چین کابل مس عایق بندی شده سازنده
خانه محصولات

بند ناف SPT

بند ناف SPT

CCC کابل هادی مس عایق PVC انعطاف پذیر تأیید شده

CCC کابل هادی مس عایق PVC انعطاف پذیر تأیید شده

سیم کابل SPT عایق PVC عایق سیم کابل موازی رشته ای

سیم کابل SPT عایق PVC عایق سیم کابل موازی رشته ای

PVC عایق 16 سیم Awg سیم SPT کابل خالص مس یا ساختار Cca

PVC عایق 16 سیم Awg سیم SPT کابل خالص مس یا ساختار Cca

کابل موازی عایق سیم کشی خالص SPT کابل رنگی خالص

کابل موازی عایق سیم کشی خالص SPT کابل رنگی خالص

Page 1 of 1